جفت بخارا نجفی (نر باسابقه جوجه دهی و ماده تازه بالغ)1/050/000 تومان


کانال بهشت کبوتران زینتی:

https://telegram.me/joinchat/BBP76D9cZyrGCJa2CsuG6w